STATUT


STATUT
FUNDACJI MŁODY MALBORK
Styczeń 2015

Postanowienia ogólne
Paragraf 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Młody Malbork, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Bożenę Wereszczyńską i Damiana Ciachorowskiego
  zwanych dalej Fundatorami,
  aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Sargun w kancelarii notarialnej w Malborku, przy ul. Poczty Gdańskiej 22/1 w dniu 7 stycznia 2015 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 3. Statut Fundacji powinien zostać stworzony i zatwierdzony uchwałą Fundatorów nie później niż 7 dni po podpisaniu aktu notarialnego.

Paragraf 2

Fundacja ma osobowość prawną.

Paragraf 3

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Malbork.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Paragraf 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w języku angielskim: MM Foundation.

Paragraf 5

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Paragraf 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 Cele i zasady działania

Paragraf 7

Celem  Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży i społeczności lokalnej, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, sportowej, naukowej i edukacyjnej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, partycypacji społecznej i demokracji w Malborku i województwie pomorskim.

Paragraf 8

Fundacja realizuje swoje cele w obszarach:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalności charytatywnej;
 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19. turystyki i krajoznawstwa;
 20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 23. ratownictwa i ochrony ludności;
 24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 27. promocji i organizacji wolontariatu;
 28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z obszarami działalności Fundacji

Paragraf 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Dialog usystematyzowany trzech sektorów (administracja, biznes, organizacje pozarządowe) wspierający rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 3. Współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, turystyki, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej.
 4. Programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.
 5. Organizacje warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, prelekcji, konsultacji społecznych, spotkań fokusowych, debat oksfordzkich.
 6. Prowadzenie punktów informacji, wymiany doświadczeń, poradnictwa i wsparcia inicjatyw obywatelskich;
 7. Organizacja koncertów, wystaw, festiwali, spotkań integracyjnych, programów radiowych i telewizyjnych;
 8. Prowadzenia portali społecznościowych i stron internetowych.
 9. Wspieranie edukacji rówieśniczej i edukacji pozaformalnej w pracy z młodzieżą.

Paragraf 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Przedmiot działalności statutowej nieodpłatnej

 Paragraf 11

Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej

Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

 1. 23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
 2. 12.Z Pozostałe drukowanie
 3. 13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
 4. 20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 5. 11.Z Wydawanie książek
 6. 13.Z Wydawanie gazet
 7. 14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 8. 19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
 9. 11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 10. 12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 11. 13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 12. 14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 13. 20.Z Działalność zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 14. 10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
 15. 20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 16. 12.Z Działalność portali internetowych
 17. 20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 18. 21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 19. 22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 20. 20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 21. 11.Z Działalność agencji reklamowych
 22. 12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 23. 12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 24. 12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 25. 12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 26. 20.Z Działalność fotograficzna
 27. 30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 28. 90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 29. 10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 30. 19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 31. 30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 32. 51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 33. 52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 34. 59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 35. 60.Z Działalność wspomagająca edukacji
 36. 01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 37. 02.Z Działalność wspomagająca wystawie przedstawień artystycznych
 38. 04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 39. 29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Przedmiot działalności statutowej odpłatnej

 Paragraf 12

Przedmiotem działalności statutowej odpłatnej Fundacji oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej

Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

 1. 23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
 2. 12.Z Pozostałe drukowanie
 3. 13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
 4. 20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 5. 11.Z Wydawanie książek
 6. 13.Z Wydawanie gazet
 7. 14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 8. 19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
 9. 11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 10. 12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 11. 13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 12. 14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 13. 20.Z Działalność zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 14. 10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
 15. 20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 16. 12.Z Działalność portali internetowych
 17. 20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 18. 21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 19. 22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 20. 20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 21. 11.Z Działalność agencji reklamowych
 22. 12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 23. 12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 24. 12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 25. 12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 26. 20.Z Działalność fotograficzna
 27. 30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 28. 90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 29. 10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 30. 19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 31. 30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 32. 51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 33. 52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 34. 59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 35. 60.Z Działalność wspomagająca edukacji
 36. 01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 37. 02.Z Działalność wspomagająca wystawie przedstawień artystycznych
 38. 04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 39. 29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Majątek i dochody Fundacji

 Paragraf 13

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Paragraf 14

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.
 5. odsetek bankowych
 6. odpłatnej działalności statutowej Fundacji

Paragraf 15

Dochody Fundacji, o których mowa w § 14 mogą być przeznaczone wyłącznie na statutowe cele Fundacji oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji.

Paragraf 16

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

Paragraf 17

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 Zarząd Fundacji

 Paragraf 18

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatorów Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Fundatorzy Fundacji powołują Zarząd Fundacji oraz Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich Fundatorów Fundacji.

Paragraf 19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
  8. połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Fundatorom Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

 Paragraf 20

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych –oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

 Zmiana Statutu

 Paragraf 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorów Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

 Paragraf 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Paragraf 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatorów Fundacji.

 Likwidacja Fundacji

 Paragraf 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

Paragraf 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów Fundacji.

Paragraf 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.